Blütenlese

≈ Yûsuf-i Hemedânî
≈ Hoca Ahmed Yesevî
≈ Şihabeddîn Sühraverdî
Necmeddîn el-Kübrâ
Hakîm Sanâ'î
≈ Ibnü l-'Arabî
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
≈ Hünkar Bektaş Velî
≈ Yûnus Emre
≈ Abdü'l Kerîm el-Cîlî
≈ Eşrevzâde Rûmî
≈ Ismâ'il Ankaravî
Niyâzî-i Mısrî
≈ Seyyid Ahmed Hüsâmeddîn Dagestânî
≈ Şehbenderzâde Ahmed Hilmî